Bertus makket fan in kâld in waarm aai

Wurdum, 17 maart 2018.

Noch altyd gjin maitiid, mar nachten mei matige froast!

Jinke Kuperus stjoert ús in fotootsje mei de folgjende tekst:

   ‘Hast yn deselde koer as ferline jier! It aai  is ferrekte kâld hear! Bertus sil it daliks efkes bakke!’