Betide einaaien

Oerterp, 7 febrewaris 2020

Jan Falkena meldt syn earste einaaien. Dit is betiid, it sil alles te krijen ha mei de hege temperatueren.

By kontrôle fan myn kuorren thús die bliken dat er yn ien koer al twa aaien leine. Ik kin se net op de foto sette want se binne keurich bestoppe. Dizze ein lei vorig jier it earste aai op 18 febrewaris, no dus op 6 febrewaris