Betiid

Aldeboarn/Grou, 26 jannewaris 2021

Bouwe de Groot wie ûnderweis en seach by Aldeboarn in tafriel fan it útsetten fan in einekoer. Nijsgjirrich as Bouwe is, gie hy der op ôf. Sjoch ik it goed, tocht Bouwe, is dat no Cor? En ja, it wie Cor Snoeij, ponghâlder fan De Strampel. Dy is der betiid by, tocht Bouwe.
Bouwe stjoerde wat tekst en in foto.

Onze penningmeester was bang dat hij te laat dit jaar zijn korven uitzette. Daarom is hij  zaterdag geheel corona proof alvast begonnen. Dat de eenden in Âldeboarn maar mogen genieten in de nieuwe korven van Cor.

Update:
It mei dan betiid wêze foar it útsetten fan de kuorren, foar de eintsjes is it blykber net betiid genôch: sy kinne net wachtsje.
Cor hie de skou noch net fêstlein oan de wâl, of it earste eintsje kaan al nijsgjirrich de koer ynspektearen. Frou Snoeij wist dit tafriel op de foto fêst te lizzen.