Beurs yn de publisiteit

Grou, 28 febrewaris 2020

De beurs fan einekoerflechters op 22 febrewaris yn De Trilker hat gâns publisiteit hân. Sneon 15 jannewaris wienen Cor Snoeij en Johannes Van der Meer by Omrop Fryslân yn it programma Op en Út.

Nei oanlieding fan it parseberjocht is der ek yn oare ferskate media omtinken jûn oan de beurs. Hjirûnder in pear berjochtsjes. Yn it stik oer Gjalt de Groot giet it ek oer De Strampel.

Troch ot berjocht te klikken is it better lêsber.