Blabberjende einen en slobberjende smjunten

Grou/Flânsum, 21 oktober 2017.

No’t de hjerst sa dúdlik oer de fjilden regeart, lizze de greiden der foar de boer ferlitten hinne. It lêste gers is meand en yn de spoaren fan de trekker blabberje de einen en slobberje de smjunten har mieltsje by elkoar. As it te raar giet wurdt it lân ien grutte modderpoel. Foar de fûgels prachtich mar foar de boer in ramp. Soms binne it de mûzen, dan wer einen en smjunten dy’t de boer dwers sitte.

As reaksje op it berjocht oer slobberjende einen, yn dit gefal smjunten, stjoerde Titus de Wolff fan Flânsum dizze foto dêr’t dúdlik op te sjen is hoe’t gerslân yn in modderpoel feroaret.