Bouwe de Groot fertelt

door

in

Grou, 3 febrewaris 2020

Yn ‘e oanrin nei de Beurs op 22 febrewaris is der wat publisiteit makke en dêr ha guon fan de parse op reageard. Op de webside Grousters.nl stiet in opname in opname dy’t makke is makke by Bouwe de Groot. Yn in koart filmke fertelt Bouwe oer syn hobby dy’t yn syn famylje fan heit op soan oergien is.

Ek oare streekblêden ha oanjûn oandacht te jaan oan de Beurs.