Briedende ein yn ‘e koer yn ‘e Pikmar.

Grou, 23 april 2018.

It koe net útbliuwe. In koer op sa’n moai plakje krijt besite. Yn it Teehûs wurdt mei man en macht wurke oan it ôfbouwen fan dit no al moaie nije Teehûs. Dêr oeral drokte en lawaai, in pear meter fierder rêst en natuer. De djerreblommen steane yn folle bloei, Fryslân yn breidstoai!