Byprodukten

Âldeboarn, 1 augustus 2022

“As flechter meitsje je ek wol wat oare dingen sa as bygelyks ‘nestkastjes’. Twa fan my binne bewenne. It nêstkastje op de earste foto is bewenne troch in pearke tomkes. Dat is wis. Yn it kastje op de twadde foto is net dúdelik wat deryn sit. Ek hielendal folstoppe mei rûchte. Miskien ek in tomke? Ûnder in ôfdakje wurket it it beste, ha ‘k de yndruk.”

Cor Snoeij.