Bysûndere gast op koer

Dokkum/Eanjum, 4 novimber 2019

Fan Bauke Dijkstra út Dokkum, dy’t as frijwilliger aktyf is by it ûnderhâld fan de einekoaien fan It Fryske Gea, krigen wy de folgjende bysûndere melding.

De frijwilligers fan de Van Asperen einekoai fan It Fryske Gea yn Eanjum troffen koartlyn in wol hiel bysûndere gast oan. Heech yn in beam op in einekoer: in foks!

It is min te sjen, mar de foks leit op de einekoer