Bysûndere opdracht

Holwert, 11 novimber 2016.

Els de Groot krige in hiel bysûndere flechtopdracht. Fan it ‘Reizend Atelier’ fan Matthias König. De man reizge troch Fryslân mei in ta atelier omboude SRV-wein. Hy lit hjoeddeistige, aktuele bylzjende keunst sjen.

Dêr brûkte er ek lûdsprekkers by. Dy hat Els foar him prachtich omklaaid mei reid en flaaks. Yndie … in hiel bysûndere opdracht!

opdracht-5