De Kooistra’s op de smûkste merk

20180811-KooistrasSaterdei 11augustus moaie dei hân , mei myn broer siet ik te koerflechtsjen yn Peasens Moddergat, op de smûkste merk op en achter it terrein fan de fiskershúskes. It waar koe net better en dêrom ek een protte folk,  al mei al een prachtige dei.

Groetnis fan Bouwe en Hendrik Kooistra, koerflechters út Dokkum