De einen binne wer oan ‘e lêch

Dronryp/Grou 20 febrewaris 2019

Woansdeitemiddei 20 febrewaris kaam de earste melding fan einaaien. It wie Jehannes Van der Meer út Dronryp dy’t yn in âld jerrycan ûnder de hage twa einaaien fûn. Mei troch it moaie waar waarden de einen de lêste wiken hieltiten warberder. Sy sieten al wakker op ‘e kuorren, neffens Van der Meer.
Dizze ein hat blykber dy kuorren net goed genôch fûn…

Op 21 febrewaris leinen der al trije aaien.