De Kooistra’s fan Dokkum bringe sfear mei harren optreden

door

in

Grou, 4 oktober 2017.

De Kooistra’s fan Dokkum skriuwe it folgjende:

Op saterdei 23 sept hawwe wy op de bradery yn de Westereen op de Alde Ambachtenmerk sitten te kuorkjen.  In hiele protte folk, prachtich waar,  moai yn ‘t sintsje, suver wat switterich, mar in  moaie dei hân.