De lêste kursusdei fan dit winterskoft yn Dokkum

Dokkum/Grou, 1 april 2023

It kursusseizoen fan de bruorren Kooistra út Dokkum sit der wer op. Hendrik Kooistra stjoerde in ferslachje en in foto fan de lêste kursusdei fan dit winterskoft

“Saterdei 1 april hawwe we de lêste kursus fan dit winterseizoen jûn oan in geweldige en entûsiaste groep minsken. En ik moat sizze: de froulje hawwe it wûn fan de mannen.

Nei in bakje pruttelkofje en wat útlis starte we om 10 oere: mei neat begjinne. En dat falt net ta. Mar mei wat help komt der dochs in lyts kontsje en as de stekpinne derby komt, komt der ek wat foarm oan de koer.

Nei in kop brune beannesop en in brochje wurdt der wer fanatyk trochset. Om healwei fjouweren binne de measten klear mei de koer en wurdt der ôsluten mei in slokje.

Alle kursisten krije in sertifikaat wernei’t eltsenien wurch mar tige grutsk mei de selsmakke koer wer op hûs oan giet.”