De smûkste merk fan it jier

door

in

Dokkum, 10 augustus 2019

De Kooistra’s út Dokkum ha wer in moaie dei belibbe mei in demonstraasje flechtsjen yn Moddergat.

Se stjoerden wat foto’s mei in stikje tekst. It binne wer prachtige plaatsjes.

Hjirby wat foto’s fan sneon 10 aug.
Smûkste merk fan it jier achter de fiskershúskes yn Moddergat.
Ondanks de minne  waarsberichten foar dizze sneon, mei wer de bekende koades, foel it yn Moddergat wol ta. Nei een lyts snjitterke yn de moarn wie it fierder de hiele dei drûch.


De middeis behoarlijk protte minsken, it wie wer een moaie dei.

Groetnis, de Kooistra’s út Dokkum