De Strampel oer de grins

Cothen/Grou, 1 septimber 2019

Sneon 31 augustus ha de bestjoersleden Durk Wijnia en Bonne Bruinsma De Strampel ferstjintwurdige op it Oogstfeest Kromme Rijnstreek yn Cothen yn de provinsje Utrecht.

Fan moarns 9:30 oere oant 17:00 oere wiene dêr ferskate aktiviteiten dy’t allegearre in relaasje hienen mei de agraryske sektor. It feest wurdt sûnt 2007 om de twa jier hâlden.

Dat net elkenien wit wat in einekoer is, waard wol dúdlik. Ferskate kearen waard frege oft we faaks einekoaien oan it meitsjen wienen. En watfoar materiaal dat wie wat we brûkten. Dat de einekuorren samar fan reid makke wurde kinne, wie foar guon wol ferrassend. En flaaks hienen de measten noch noait heard.
Der wie lykwols bewûndering hoe’t je in koer fan reid meitsje kinne.

It Frysk jûch soms wat betizing; der wie immen dy’t tocht oan in fakânsjeklub fanwege Ferien yn de namme…

Nettsjinsteande it waarme waar wie der in soad flecht op de koai en is der wer in stikje reklame makke foar ús âlde ambacht.

Troch op de foto’s te klikken, wurde se grutter werjûn.