De Strampel yn 2013 suksesfol!

door

in

Grou, 2 desimber 2013

Geart Beimin, Germ Brouwer, Jan Falkena, Els en Gjalt de Groot, Bouwe Kooistra, Jinke en Bertus Kuperus, Jan Lautenbach, Hielke Penninga, Sipke Knol, Kees Terpstra en Durk Wynia joegen mei inoar yn 2013 

  • 41 kear in demonstraasje koerflechtsjen 
  • 45 kear in kursus koerflechtsjen.
  • en learden oan 241 minsken hoe’t se in goede koer meitsje kinne.

Dat is in geweldige prestaasje.

 It bestjoer is de hjirboppe neamde leden tige erkentlik foar it útdragen fan ús ideaal!

Wa’t ek it flechtsjen leare wol kin kontakt opnimme mei ien fan ús learmasters.

Sjoch ús webside > kontakt.