De Strampel yn Hea

door

in

Grou, 8 maart 2021

Moandei 7 febrewaris binne der opnamen makken oer it einekoerflechtsjen by ielfisker Ale de Jager yn Reduzum. Cor Snoeij en Bouwe de Groot ha dêr it ien en oar ferteld oer De Strampel en de keunst fan it einekoerflechtsjen.

De bylden wurde útstjoerd op Omrop Fryslân yn it programma Hea op woansdei 9 maart, nei Hjoed.

Update:
Hjirûnder de útstjoering fan Hea.