De takomstige flechter

door

in

Grou, 17 febrewaris 2020

De jeugd hat de takomst tinkt Bouwe de Groot en dêrom bringt hy de flechttechnyk al betiid oer op syn pakesizzer. Hy skriuwt:

Om’t juf dizze wike útrêste moast, kaam Jens by pake en beppe yn Grou.

Fan ‘e moarn hat hy my holpen by it meitsjen fan de fûgelnestjes troch it oanjaan fan de lofters, Hieltyd seis gelikense stâltsjes.

We ha tegearre syn earste meiholpen flechtwurk makke.

Jens en Bouwe.