De wûndere wrâld fan Madrid

door

in

Madrid/Grou, 20 april 2019.

Cees van der Meulen skriuwt it folgjende:

De wûnders binne de wrâld noch net út! Einen, nylguozzen en reidhintsjes yn it hert fan Madrid.

Wy wiene koartlyn yn Madrid, in stêd mei mear as 3 miljoen ynwenners. In soad asfalt, beton en hege huzen, gesellige terrassen, paleizen en musea, mar ek moaie parken en fansels de stadions fan de wrâldferneamde fuotbalklubs Real en Atlético. En dwers troch dy stêd streamt leaflik de rivier Manzanares. Gjin skipfeart en hannel mear op en by it wetter.

Hiel wat fûgels fiele har hielendal op har gemak op de kanalisearre Manzanares! Troch dat regele wetterbehear ûnstiene lytse en gruttere eilantsjes. Dêrop briede se yn de rûchten. Spantsjes nylguozzen binne de baas yn hiel wat fan dy nije reservaatsjes. Einen en reidhintsjes witte dochs ek plak te finen. In pear foto’s jouwe in yndruk fan de rivier mei syn bewenners.