De eintsjes hawwe de toutsjes yn hannen

door

in

Grou, 18 desimber 2015.

Yn ‘Trouw’ stie in artikeltsje dat foar minsken dy’t wat mei einen hawwe, tige nijsgjirrich is.