Demonstraasje op Boeredei Opende

door

in

De Pein, 25 augustus 2022

Op saterdei 20 fan de rispmoanne hawwe Binne van der Velde en syn beide “learlingen” Pieter van der Wal en Harrie van der Heide in demonstraasje koerflechtsjen jûn op de Boeredei yn Opende. Mei prachtich waar en op it “geplof” fan in draaiende Lanz Bulldog hawwe we de Strampel en it koerflechtsjen prachtich moai promote kind.