Dizze koer is fan my

door

in

Aldeboarn, 5 maart 2020

In grutske Cor Snoeij stjoerde in foto fan in waakse (sop)ein op ien fan syn kuorren met de tekst:

Dizze ein wol mar sizze: dizze koer is fan my, want dy is makke troch immen fan De Strampel.