Bist pas in echte Fries ast in einekoer flechtsje kinst

Bitgummole / Grou, 23 novimber 2013

Yn Berltsum leart Durk Wynia  nije ynwenners fan Bitgum it koerflechtsjen mei in fariant op Grutte Pier syn ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries’

Bist pas in Bitgumer ast in einekoer flechtsje kinst

en mei in noch fetter knypeach

Bist pas in echte Fries ast in einekoer flechtsje kinst

[ koerflechtsjen as ynboargeringskursus dus]