Doarpseinen yn Wurdum hawwe pykjes

Wurdum, 9 april 2015

Wite heit en bûnte mem, giele pykjes, it is in wûnder!

Út ien fan de kuorrren fan Bertus en Jinke Kuperus rûgelen moaie giele pykjes.