Doch mei en tel de einepiken

It tal briedgefallen fan de wylde ein nimt sûnt de jierren njoggentich stadichoan ôf. Yn in earder nijsberjocht ha wy dêr al ris wat oer skreaun.

Ûndersikers tinke dat te min piken folwûksen wurde. Yn de ôfrûne twa jier hat út ûndersyk bliken dien dat te min piken oerlibje om de natuerlike stjêrte te kompinsearjen. 2018 wie wol in stik better as 2017. Wierskynlik komt dit troch de bysûndere waarsomstannichheden: troch de winterynfal yn maart kamen de meast pykjes let op ’e wrâld. It waarme en drûge waar dat folge pakte posityf út. Der wie genôch fretten far de pykjes.

Dit jier binne de piken wer betiid en koe de kjeld fan de ôfrûne dagen wol ris negatyf útpakke. Om dêr achter te kommen is de help nedich fan minsken út it fjild.

Doch dus mei oan it ûndersyk fan Erik Kleyheeg. Troch it ûndersyk oer in tal jierren te dwaan, wurde de waarnimmings hieltiten weardefoller.

Mear oer dit ûndersyk is hjir te finen.