Doorzonkoer

door

in

Doorzonkoer (2)Aldeboarn, 1 febrewaris 2017.

Cor Snoeij skriuwt:

“Der binne safolle ferskate kuorren mar dizze op dit plaatsje is noch net bekend tink ik!!!!!”

 

 

 

Twizel, 3 febrewaris:

Hielke Penninga tinkt dat it in saneamde Amerikaanske koer is. In roltsje gaas mei wat rûchte derom hinne.

Aldeboarn, 6 febr. Cor Snoeij reagearret: ‘Nee, gjin Amerikaan, mar it wie ien fan myn earste kuorren, minne boaiem, mar wol in echte Fryske koer dus’.