Dronrypsters op glêd iis.

door

in

Grou, 30 jannewaris 2017.

Scan0007Strampellid Johannes van der Meer en syn maat Veldstra hawwe gebrûk makke fan it iis om alfêst in gânse rige kuorren te setten.

Yn de LC fan 30 jannewaris stiet in moai artikel oer dizze ûndernimmende mannen, dy’t net allinnich sels flaaks ferboud hawwe, mar ek sels har it flechtsjen oanleard hawwe.

We binne benijd hoefolle kuorren oer in pear wiken bewenners krije  … en hoefolle piken yn de Dronrypster wetters grut wurde sille.

Yn elk gefal hawwe de foksen net folle mear yn te bringen!