Duorsume kuorren

door

in

Blije, 26 septimber 2019

Soms wurde âlde (molk)bussen brûkt as nêstgelegenheid foar einen. Dizze molkbussen lykje wol nij. Se kinne dan ek noch aardich wat jierren mei.

En dochs giet der neat boppe in flochten koer…