Earste aai by Durk

Bitgummole/Grou 19 febrewaris 2023

Oft it it earste eine-aai fan 2023 is, witte we net. Mar by Durk Wynia leit in aai yn ‘e koer.

Om wat promoasje foar de einekuorren te meitsjen hat Durk in einekoer by de rotonde fan Bitgummole setten. Hy hopet hjirmei minsken oer de streep te lûken ek in koer oan te skaffen.

Oan de oare kant fan de dyk stie noch in âld koer fan Durk noch tusken de tuorrebouten yn in lyts puoltsje. Durk:”It wie de bedoeling om dizze derôf te heljen mar der blykt al in keurich nêst yn te sitten mei 1 aai. It liket my in farsk aai ta!. Ik ha de koer earst mar extra fêst set en folgende wike mar efkes sjen oft de ein trochsetten hat. Ik hâld jim op de hichte.”