Earste aai wie noch betider

Grou, 20 febrewaris 2015.

Fan Bouwe de Groot krigen we hjoed berjocht dat hy al in eine-aai fûn hat op 9! febrewaris!

Bouwe miende dat it melden fan it earste aai ferfallen wie. Mar dat is net sa.

We nimme as bestjoer fan de Strampel it earste aai net mear yn ûntfangst.

Mar it melden fan it earste aai wolle we bestean litte.

Ek it melden fan de earste pykjes bliuwt ynteressant nijs foar eineminsken, dus graach wer in melding as it safier is!