Earste belangstelling

Âldeboarn/Grou, 8 febrewaris 2023

“De koer amper útset of der is al belangstelling”, skriuwt Cor Snoeij by de foto fan de earste nijsgjirrige gasten op syn krekt útsetten koer.

As dit ek de nije bewenners wurde, sil de tiid útwize. Mar de ferwachting is dat dizze protters wol in oar plakje fine sille om te brieden.