Earste eine-aai by Jinke

Wurdum 5 maart 2021

Freedtemoarn kaam der heuchlik nijs fan Jinke Kuperus út Wurdum: Ik ha myn earste eine-aai. Yn in koer fan Bertusop de hage (sjoch foto). De ein hat in lúkse wenning útsocht, want der sit in ekstra dak op de koer.
Mar der lei fannemoarn wol 2 sm iis op it wetter, skriuwt Jinke derby. Ja it hie gians oanbakt dy moarns.

In dei earder fûn Klaas Stapensea, mollefanger en lid fan De Strampel in eine-aai yn it wyld. Dy mannen slepe alle dagen yn it fjild om, seit Jinke.

Om’t Bertus Kuperus yn Nij Mellens sit, betocht Jinke dat it wol moai wêze soe dat der yn de fiver by Nij Mellens in pear kuorren kamen, sadat de bewennirs genietsje kinne fan de einen op en yn de koer.

Jinke: Ik kocht dus fan in frou út Wurdum 2 einekuorren dy’t har man (silliger) 5 jier lyn op de fûgelwachtjûn wûn hie. En se hie se noch nij lizzen yn it hok. No hawwe we der twa útset bij Nij Mellens. Ien fan Loke en ien fan Bertus dus.

Okkerdeis hat Tom van der Meer en Jinke de kuorren útsetten by Nij Mellens.