Earste fiifjierreplan fan De Strampel in sukses!

door

in

Grou, 6 febrewaris 2018.

Hjoed binne de sifers bekend wurden fan de earste fiif jier dat de Strampel kursussen en demonstraasjes fersoarget. De feriening dy’t yn 5 jier tiid fan 0 nei 103 leden groeide, behelle  prima resultaten en koe sa it koerflechtsjen ûnder in breed publyk populêr meitsje.

Yn de ôfrûne fiif jierren waarden 211 demonstraasjes jûn, 170 kursussen fersoarge en oan 1099 minsken it flechtsjen leard.

Dit binne de sifers:

Resultaten De Strampel
2013 2014 2015 2016 2017       totalen
Demo’s
44 39 40 51 37 211
kursussen
47 34 38 23 28 170
kursisten
276 227 270 133 193 1099