Earste melding piken

door

in

Oerterp 8 april 2021

By Jan Falkena binne de earste einepikden hjoed út it aai kommen. Jan skriuwt:

Dizze moarn is de earste ein by my útkommen.
Resultaat 11 einepieken.
It sil wol to betiid wêze mar we sille der it bêste mar fan hoopje.

Groetnis, Jan F.

Ferline jier hie Jan de earste piken op 19 maart, trije wike earder as yn 2019. Op 19 maart 2020 lei de temperatuer in pear graden heger as no. It is te hoopjen dat de piken fretten fine kinne mei de kjeld fan no..