Ein kin lizze yn in swan

door

in

Grou/Wurdum, 15 jannewaris 2018

Under de flechters binne minsken mei in grutte fantasij. Ien fan harren wennet yn Wurdum en hjit Jinke!

Diskear hat se dizze skepping makke. We binne benijd oft de swan bewenners kriget!