Einekoaien suterich

Grou, 20 augustus 2013.

As it de eigners fan de einekoaien slagget jild los te krijen, kin in diel fan dy miljoenen ynset wurde om de koai-frijwilligers it koerflechtsjen te learen. Dan wurde dy no hast deade koaien wer libbene monuminten yn it lânskip.  De einen net de piip út, mar de koer yn! It bestjoer fan ‘De Strampel’ freget de leden inisjativen te betinken om yn gearwurking mei Lânskipsbehear Fryslân (en it Gea, hja binne partners) ta in plan te kommen de einekoaien oan te klaaien mei kuorren. Inisjativen kinne foarlein wurde oan it bestjoer fan ‘De Strampel’.

Einekoaien