Einekoerflechtsjen foar jongeren ek spannend!

Holwert, 1 augustus 2013

Berber Jouta makket har 2e koer en Else Eelkema beknipt har earste.

Twa pake- en beppesizzers fan Els en Gjalt de Groot binne al safier dat se in aardige koer meitsje kinne. In prachtich foarbyld foar alle jonges en famkes om ek oan it flechtsjen te slaan.