Einekuorrehannel yn Turkije

Grou, july 2015

Bouwe de Groot fan Grou, lid fan de Strampel en flechter en hanneler yn ieren en sinen, ferkocht yn syn fakânsje yn Turkije op in moai fartochtsje troch de natuer in einekoer oan immen út Waalwijk.

Bouwe stiet foar neat!

Yn Turkije liket ek noch genôch plak te wêzen foar Fryske kuorren