Einekuorren foar 150 jagers

door

in

Grou, 22 maart 2020

Yn harren ledegearkomste ein febrewaris hat de Wildbeheereenheid Skarsterlân oan alle leden in einekoer jûn. Dit mei as doel it nêstsúkses te fergrutsjen en foar it oansjen fan it lânskip.
De kuorren binne makke troch leden fan De Strampel.

Hjirûnder in artikel ut de krante.