Einekuorren mei dakbedekking

door

in

Guon minsken dogge der alles oan om it de einen sa goed mooglik nei’t sin te meitsjen. Fotograaf Henk Bootsma seach dizze einekuorren mei in dakpanne yn de omkriten fan Boalsert. De ein dy’t yn sa’n koer sit, sil it moai drûch hâlde kinne en de koer is tagelyk duorsum beskerme.
Oft it yn alle kuorren ek fertuten dien hat mei briedende einen is net bekend.