Einekuorren op ‘e rige

Hallum, 16 febrewaris 2021

As in rige karbidbussen, sa lizze de kuorren der by. Ek hjir is profiteard fan de iisflier om einekuorren út te setten. 39 kuorren set op de einekoai De Hel by Hallum, skriuwt koaiker Piet Inia.