Einekuorren op Skylge

Midslân-Skylge, 14 septimber 2017

Durk Wynia fan Bitgummole skriuwt ús:

            Op Skylge witte se no ek wat einekouren binne!!! Oebele Baarda en ik sels ha der 14 septimber in demonstraasje (yn bistewaar) jûn op de “Beestenmerk” op Midslan. Der hat op hiel Skylge neffens my noch nea in einekoer hongen…Hoewol’t  hjir op’t stuit 4 einekoaien opknapt wurde, sil it my benije hoe’t de einen der hjir op reagearje!