Einekuorren ûnder de preekstoel

door

in

Wierum, 21 febrewaris 2015.

Hendrik Kooistra op de Hobbysneon yn it museumtsjerkje yn Wierum. In pracht plakje om te kuorkjen sa flak ûnder de houten broek ,de hiele dei folop  folk oer de flier!