Einekuorren yn fiver by Wetterskip

Grou/Ljouwert, 18 april 2019

By Wetterskip Fryslân binne se dwaande mei it opknappen fan de fiver by it haadkantoar yn Ljouwert. It like Harrie Bosma fan it wetterskip wol moai as der in pear einekuorren yn de fiver kamen te stean. Doe’t hy dêroer kontakt opnaam mei De Strampel wie it gau regele. Der wie noch ien koer by Durk en dy hat der doe noch twa by makke.

Op 12 april hat Harrie Bosma de kuorren sels yn de fiver setten. Twa op in strampel en ien op in buis dy’t al yn it wetter stie (sjoch foto’s).

Op 13 april stjoerde Harrie de folgjende tekst mei foto’s:

De tuin en de vijver bij het wetterskip gebouw krijgt een flinke opknapbeurt. Dit gaat hoofdzakelijk gebeuren in onze vrije tijd. Als je het over vijvers hebt, denk je vooral in het voorjaar ook aan eendenkorven. Vandaar ons contact met de Strampel.
Collega Bauke Zuiderma staat op de foto, en ik heb de foto’s genomen.
Veel succes met De Strampel.
groet Harrie Bosma.