Einememmen, pykjes en tefolle jerken

Grou, 7 maaie 2018.

Hjoed wie it echt einepikewaar. In eintsje swimt mei syn tsien fleurige, wetterflugge pykjes troch de feart. Dan komme der trije jerken op it toaniel. It eintsje wurdt by syn piken weijage, fljocht kwêkjend de wâl op, makket frjemde meneuvels, de pykjes swimme ferlitten midden yn de feart. Is dit de natuer of sjogge we hjir de gefolgen fan it fersteurde lykwicht yn dy natuer? (foto’s Herman Oldenhof)