Einen eigensinnige bisten

br ein mei wlgt koer

Briedende ein yn ‘e reiden. De wylgeteannen koer bliuwt ûnbewenne.

Bitgummole, 3 maaie 2013.

Durk Wynia stjoerde dizze  foto fan Jaap syn koer en ein.

Jaap Schiphof hat dit jier in hiel aparte kombinaasje.