Einen ferfearje

Grou, 12 augustus 2020

It wie de iofrûne tiid stil yn it fjild mei einen, men seach amper mear in ein fleanen. Wikenlang sieten se stil byinoar om de âlde slach- en sturtpinnen ôf te stjitten en te ferfangen troch nije.
It ferskil tusken in eintsje en in jerke wie amper te sjen; allegear hienen se sawat itselde fearrepakket. Dit ferfearjen bart nei de briedtiid; de einen kinne dan in moanne net fleane.

By de folkstunen yn Grou siet dagenlang op it stalt tuaken de reiden in ein ferdekt opsteld om te wikseljen fan fearren. Op de foto is te sjen dat se net in apart húske ha. Yn de feart lizze de âlde fearren.

Op de oare foto sitte de einen yn de beboude kom fan Grou njonken inoar op de wâlbeskoaiing.