Einen fier fan hûs

door

in

Helgolân, Ierlân, maaie / juny 2016

Oeral dêr’t de webmaster komt, sjocht er ek even hoe’t de einen der by steane (of lizze)  yn de frjemdte.

helgo 2016 044Op Helgolân, trije oeren farren boppe Dútslân, gjin gewoane wylde einen, mar wol eiders (eidereenden), yn ‘e rui of jong en noch net folslein op kleur …

 

 

 

IMG_2914-001

… en yn Ierlân wiene de piken fan de wylde einen al hast fleanfluch…