Einen kinne no ek los yn Parregea

door

in

Aldskoat/Parregea, 21 febrewaris 2019

De einen by Parregea en omkriten kinne mar útsykje: 21 boerinnen yn Parregea ha harren enerzjy stutsen yn it meitsjen fan in koer.

Tegearre ha Lutske Visser en Gerben van der Meer de boerinnen twa jûnen les jûn yn einekoerflechtsjen/ einekoerbreidzjen.
“Op de prachtige buorkerij fan Jellie en Bauke Jansen”, seit Lutske. “Alle 21 boerinnen mei in einekoer nei hús. De einen kinne no mar los!”